فارسى (ایران)English (United States)
Acid toilet bowl cleaner

Acid toilet bowl cleaner

Khorasan Tizpak Company
Hand washing liquid

Hand washing liquid

Khorasan Tizpak Company
Non acidic cleaner

Non acidic cleaner

Khorasan Tizpak Company
Scouring powder

Scouring powder

Khorasan Tizpak Company
Sewage deodorant

Sewage deodorant

Khorasan Tizpak Company
Stain remover

Stain remover

Khorasan Tizpak Company
Tap cleaner and shining

Tap cleaner and shining

Khorasan Tizpak Company
TILEX Thick bleach

TILEX Thick bleach

Khorasan Tizpak company
فوم دستشویی تیرک

فوم دستشویی تیرک

شرکت تیزپاک خراسان

دی ان ان evoq