سهامداران شرکت

تحصیلات 

سابقه کار

محسن احتشام

(رئیس هیئت مدیره)

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 

رئیس هیئت مدیره شرکت تیزپاک خراسان

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

کارآفرین نمونه استان خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی

فرح فتحی

کارشناس شیمی 

 

امیر کیارش احتشام  کارشناس مهندسی شیمی   
 نازگل احتشام کارشناس زبانهای خارجی   
غلامرضا فتحی  کارشناس مهندسی مکانیک   مدير عامل

فريبا فتحی

دکتری صنايع غذايی

مدير کنترل کيفيت

سودابه عظيمی

فوق ليسانس شيمی

واحد توسعه وتحقيقات

سودابه عظيمی-اقدس اخباری

فوق ليسانس شيمی-فوق ليسانس مهندسی شيمی

مدير بازرگانی خارجی

حبيب الله گل مهدی

ليسانس اقتصاد

مديرتوليدوبرنامه ريزی

رضا عباسپور

ليسانس مدیریت